Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Adamant Median henkilötietolain (10 ja 24 §)
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Adamant Media, Jari Kohonen, Selkäsuonkatu 7 C 2, 13100 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jari Kohonen, jari@jarikohonen.fi, puhelin +358 500 480 787

Rekisterin nimi

Adamant Median asiakas-, markkinointi-, myynti-, sidosryhmä ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • kirjanpitolaki
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu kuten asiakassuhde tai työsuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi.
 Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Adamant Media voi julkaista avoimissa tapahtumissa ja julkisilla paikoilla tallentamaansa materiaalia lain ja hyvän journalistisen tavan mukaisesti ilman erillistä lupaa. Asiakkaan yksityistä tai henkilökohtaista materiaalia kuvaaja ei julkaise tai luovuta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Adamant Media voi pyytää asiakkaan suostumusta yksityisen, erityisen onnistuneen ääni- ja kuvamateriaalin julkaisemiseen markkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
 (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
 tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteiden ja tehtävinä olevien töiden osalta tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä julkisista lähteistä.

Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.

Adamant Media käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia.

Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa Adamant Media -sivuston lähdekoodista.

Kommentit sivustolla ja facebookissa

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.
Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään, onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenotto- ja tilauslomakkeet

Yhteydenottolomakkeen kautta saamme sähköpostiosoitteen, postiosoitteen ja nimen.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tehtävien töiden kannalta välttämätöntä.
 Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, mikäli se on tehtävien töiden kannalta välttämätöntä ja viranomaisille, mikäli viranomaistoimet niin edellyttävät.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakasmateriaalin säilytys ja käsittely

Adamant Media säilyttää alkuperäistä visuaalista materiaalia yleensä noin vuoden ajan tallennuspäivästä ja ainakin siihen saakka, kun projekti on saatu päätökseen. Tämän jälkeen raakamateriaalia tai sen osia, asiakkaalle toimitettuja valmiita visuaalisia tuotteita sekä asiakkaan yhteystietoja voidaan säilyttää ilman takarajaa tekijänoikeuden, Adamant Median itsearvioinnin sekä kirjanpidon nojalla. Adamant Media voi arkistointia varten liittää av-materiaaliin hakusanoja (keywords), jotka yhdistävät materiaalin tiettyyn asiakkaaseen, henkilöön, paikkaan, tapahtumaan, yms. Materiaali säilytetään sähköisessä muodossa paikallisilla, varmuuskopioiduilla kovalevyillä ja joiltain osin paperilla tai optisilla levyillä tavalliseen asumiseen liittyvin turvajärjestelyin.

Asiakas voi kohtuullista toimitusmaksua vastaan saada nähtäväkseen omaan asiakassuhteeseensa liittyvän, säilytetyn materiaalin. Adamant Media ei takaa materiaalin säilytystä sen jälkeen, kun työ on luovutettu asiakkaalle, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan omalla vastuulla on digituotteet saatuaan tarkistaa niiden tekninen toimivuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).